Näyttää siltä, että käytät Internet Exploreria. Kyseinen selain ei ole enää aktiivisen kehityksen alaisena Microsoftilla. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Näyttää siltä, että käytät vanhaa versiota selaimestasi. Voit katsella sivuja, mutta mitä todennäköisimmin ne eivät näy oikein.

Parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi ole hyvä ja lataa viimeisin versio selaimista ChromeFirefoxSafari tai Edge

Eteläsataman maisemallinen tilavaraus- ja periaatesuunnitelma
Sijainti
Helsinki
Vuosi
2021
Tyyppi
Arvoympäristöt
Status
Suunnitelma
Asiakas
Helsingin kaupunki
Yhteistyökumppanit
Ramboll Finland Oy
Lähestymistavat
#tulvasuojelu 
#maisema 
#historia 
#kaupunkisuunnittelu 

Helsingin kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi kehittää Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä siten, että alueesta muodostuu keskustan elinvoimaisuutta tukeva toiminnallisesti eheä kokonaisuus. Lisäksi kaupungin merellisen strategian tavoitteena on tehdä kaupungin ranta-alueet paremmin saavutettaviksi.

Helsingin sataman toiminnan laajuutta keskustan satamissa on arvioitu uudestaan ja nyt laaditussa työssä lähtökohdaksi on otettu niin sanotun satamatoimintojen keskittämisskenaarion mukainen ratkaisu, jossa matkustajalaivaliikenne poistuu Eteläsatamasta. Eteläsatamaan Makasiinirannan ja Olympiarannan alueelle on hyväksytty varaus konsepti- ja suunnittelukilpailulle, joka on tarkoitus käydä vuosien 2021 ja 2022 aikana. Alueelle tavoitellaan uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota sekä sitä tukevia toimintoja.

Ranta-alueiden kehittämisen tavoitteena on vahvistaa keskustan merellisyyttä sekä liittää ranta-alueet tiiviimmin osaksi kävelypainotteista keskustaa. Tarkoituksena on luoda uutta merellistä kaupunkitilaa rantabulevardeineen ja vetovoimaisine toimintoineen ja yhdistää alueen pohjois- ja eteläpuoleisia alueita toisiinsa toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti mielekkäällä tavalla.

Suunnitelmassa on tarkasteltu alueen maankäytön kehittämisen lähtökohtia ja toteutusedellytyksiä sekä tuotettu periaatetason ratkaisut kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan alueen tilavarauksista niin rakentamispotentiaalin, yhteyksien kuin reittien osalta. Työssä on huomioitu tulevaisuudessa entistä korkeammalle nousevat merivesitulvat, ja niiden vaikutukset ranta-alueiden kehittämiselle. Suunnittelualueesta on esitetty kaksi keskenään erilaista ratkaisuvaihtoehtoa, jotka ovat sekä teknisesti toteutettavia että maisemallisesti kohtuullisia. Periaatesuunnitelma on nimensä mukaisesti periaatteellinen, esittäen karkeita tilavarauksia alueen uudisrakentamiselle ja laajentuville toiminnoille.

Yhtäaikaisesti on laadittu ”Eteläsataman alustava teknisten tilavarausten ja toteuttamistavan periaatesuunnitelman päivitys”, jossa kuvataan tarkemmin esitettyjen vaihtoehtojen tilavaraukset muun muassa teknisen huollon verkostojen ja ranta- sekä laiturirakenteiden osalta.

Makasiini- ja Olympiarannan maisemallisen tilavaraus- ja periaatesuunnitelman on laatinut LOCI maisema-arkkitehdit Oy yhdessä JKMM arkkitehdit Oy:n kanssa vuosina 2020-21. Työtä ohjasi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla ohjausryhmä, ja työn kommentointiin ovat lisäksi osallistuneet kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun edustajat sekä Helsingin Satama Oy.

work picture work picture work picture work picture